5.0 °C
Новости Цены Контакты Купи онлайн! Правила Веб камеры
Riekstukalns закрыт!
Веб камеры
ЗИМА
Правила эксплуатации горнолыжных трасс в аварийных ситуациях

Latvijas Slēpošanas Federācija, Slēpošanas Trašu Asociācija, Latvijas Slēpošanas instruktoru asociācija

Rīgā, 2020. gada 21. Decembrī

( Papildināti 2021. g 29. janv. ar punktiem 1.1 un 7.1. korekciju punktā 2., 3., 5.1. un 6.)

Noteikumi kalnu slēpošanas trašu darbībai ārkārtas situācijas apstākļos

1. Nomas punkta darbība ir atļauta tikai ārtelpās. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina, ka atgrieztais nomas inventārs, ķiveres un nūjas tiek dezinficētas pēc katras to lietošanas.

1.1. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina, ka apmeklētājam stāvot rindā pēc inventāra ir iespēja ieturēt 2 m distanci no pārējiem rindā stāvošiem un vajadzības gadījumā jānodrošina personāls, kas pastāvīgi kontrolē rindu šīs prasības izpildei.  

2. Kopīgajā slēpošanas bāzes zonā, kas noklāta ar sniegu un ir izmantojama slēpošanai un snovbordam tiek ierobežots sporta nodarbēs iesaistīto personu skaits ar aprēķinu, ka vidēji tiek nodrošināts vismaz 50 m2 bāzes teritorijas vienai personai un apmeklētājam ir iespēja, slēpojot pa trasi lejā, ieturēt distanci vienam no otra vismaz 8 m. Gatavojoties nobraucienam kalna virsotnē vai atrodoties bremzētavas zonā apmeklētājiem ir jāievēro vismaz 2 m distance. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina šajās zonās pietiekama ārtelpas platība vai jālimitē apmeklētāju skaits trasē, lai cilvēkiem visā trases teritorijā apmeklētājiem ir iespēja atrasties vismaz 2 m attālumā vienam no otra.

3. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina, ka trašu virsotnes vai bremzētavas zonā, kur ir pacēlāju starta vai finiša laukumi, personas, bez pacēlāja biļetes neatrodas ilgāk kā 5 minūtes un tikai, lai novērtētu trases un sniega stāvokli pirms iegādāties pacēlāja biļeti vai, lai pavadītu vai sagaidītu savu nepilngadīgo bērnu uz vai no treniņu sesijas. 

4. Lai nepieļautu vairāk cilvēku, kā paredzēts, atrašanos vienlaicīgi bāzes trašu zonā vai lielāku slēpotāju blīvumu kā viena persona uz 50 m2 uz kopējo ar sniegu noklāto platību, apmeklētājiem treniņu vai slēpošanas sesijas nepieciešamais laiks ir jārezervē iepriekš un attālināti.

5. Ja veidojas rinda pie pacēlājiem, tad slēpotājiem tajā jāatrodas vienam aiz otra, kolonnā ieturot vismaz 2 metru distanci, neatkarīgi no tā vai personas ir no vienas mājsaimniecības. Blakus var stāvēt tikai viens no vecākiem ar vienu bērnu.

5.1. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina koridoru ierobežošana kā arī personāls rindu kontrolēšanai. Personāls rindas kontrolei nevar paralēli veikt pacēlāja dežuranta pienākumus, tam ir jābūt atsevišķai personai un tā pamatpienākums ir rindas kontroles funkcija. Personālam rindas kontrolei pastāvīgi ir jābūt savā postenī laikā, kad trasē ir tāds apmeklētāju daudzums, ka rindā var sapulcēties, vairāk kā 10 cilvēki.

5.2. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina, ka apmeklētāju daudzums vienā trasē pie viena pacēlāja tiek limitēts tā, ka stāvēšana pacēlāja rindā nav ilgāka par 2 minūtēm.

6. Ar vienu pacēlāja āķi vai krēslu ir atļauts pacelties tikai vienai personai, izņemot gadījumus, ja personas ir no vienas mājsaimniecības. Starp pacēlāja āķiem ir jābūt distancei vismaz 8 m. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina personāls, kas uzrauga šo prasību un nepieļauj, ka uz viena pacēlāja āķa vai vienā krēslā atrodas personas, kas nav no vienas mājsaimniecības.

7. Kafejnīcas darbība ir atļauta tikai ēdiena līdzņemšanai. Slēpošanas bāzei ir jānodrošina, ka kafejnīcas telpā gaidot vai pasūtot ēdienu vienlaicīgi neatrodas vairāk kā viena persona uz 15 m2, distancē 2 m vienam no otra un ne ilgāk kā 10 minūtes.

7.1. Slēpošanas bāzei ir pienākums uzraudzīt savā apsaimniekošanā esošo zonu, kas tieši piekļaujas trasei un ir vismaz 100 m rādiusā no ar sniegu klātās teritorijas , lai šeit nenotiktu cilvēku, kas nav no vienas mājsaimniecības, drūzmēšanās. Nepieciešamības gadījumā jānodrošina personāls vai jāslēdz līgums ar pašvaldības policiju šīs prasības izpildei. 

8. Treniņu un apmācības process iespējams:

8.1. Individuāls, kad iesaistītā persona nodarbojas individuāli, vai kopā ar vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem.

8.2. Individuāls ar treneri / instruktoru, kad treniņš notiek vienam pret vienu.

8.3. Individuāls grupā, kad sportojošo dalībnieku skaits nepārsniedz 10 cilvēkus bez trenera, vienā grupā. Šajā gadījumā sportistu kopskaits grupās nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo personu skaitu vienā slēpošanas trasē saskaņā ar šo noteikumu punktu nr. 4.

8.4. Slēpošanas bāzei treneru un instruktoru skaits, kas vienlaicīgi atrodas trasē ir jāieskaita kopējā bāzes apmeklētāju skaitā dotajā laika brīdī.

9. Slēpošanas bāzes pienākums ir visos veidos informēt apmeklētājus par trases lietošanas noteikumiem un nodrošināt personālu šo noteikumu ievērošanai.

Правила и условия

Условия договора об использовании горнолыжной трассы Riekstukalns

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Данные Условия договора об использовании горнолыжной трассы «Riekstukalns» устанавливают порядок использования и применения трассы «Riekstukalns» и прилегающей территории (далее в тексте – «Трасса»), а также права и обязанности пользователя. К Трассе «Riekstukalns» относится территория, включающая в себя зону спуска, и подъемники (см. рисунок, схему), предназначенная для спуска на горных лыжах и/или сноуборде.

1.2. Правовые отношения между пользователем Трассы (далее в тексте – «Пользователь») и владельцем (далее в тексте – «Владелец») определяет данный договор. Данный договор заключается с момента, когда персона покупает приобретает электронную карту подъемника, или любым другим законным способом получает разрешение или подтверждение Владельца на использование Трассы (далее в тексте – «Билет»).

1.3.Владелец дает свое согласие Пользователю на использование Трассы только в соответствии с условиями данного договора.

1.4. Трассу могут использовать только персоны, приобретшие Билет. Персона, не получившая разрешения Владельца на использование горы, или персона, у которой нет Билета, не имеет права использовать Трассу.

1.5. Данные условия не являются офертой Владельца. Действия персоны по покупке Билета у Владельца или его доверенного лица считается офертой к заключению Договора на данных условиях. В свою очередь выдача Владельцем или его доверенным лицом Билета персоне признается акцептом. Принятие высказанной оферты не является обязанностью Владельца или его доверенного лица. Данные Условия, равно как и другие обстоятельства не могут служить поручительством или подтверждение тому, что высказанная лицом оферта будет обязательно акцептирована.

1.6.Установленные в данном Договоре обязанности Пользователя и права Владельца являются обязательными и распространяются, в том числе на лиц, по факту использующих Трассу без Билета, или до приобретения Билета, или после завершения срока действия Билета. Использование Трассы рассматривается как согласие персоны с условиями Договора и принятие на себя его условий как обязательных.

1.7. Право пользоваться Трассой имеют физические лица, достигшие 12 лет. Несовершеннолетние в возрасте до 12 лет могут пользоваться трассой только под присмотром совершеннолетних лиц.

1.8.На Трассе категорически запрещено находиться с собаками и другими домашними животными вне зависимости от наличия или отсутствия у них поводков и намордников.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. С момента приобретения Билета персона считается Пользователем в значении, принятом в данном Договоре, и для нее вступают в силу условия Договора и вытекающие из них обязательства.

2.2. Пользователь имеет право пользоваться Трассой только во время действия данного Договора.

2.3. Срок действия, а вместе с ним и право пользоваться Трассой, истекает в указанное на Билете время или после того, как будут использованы все съезды, разрешенные Билетом.

2.4. Срок действия, а вместе с ним и право пользоваться Трассой, прекращается, если Билет персоны аннулирован за нарушение условий данного Договора.

3. ИНВЕНТАРЬ

3.1. Данный Договор дает Пользователю право использовать Трассу для спуска с горы на горных лыжах или сноуборде, оснащенных всеми остальными деталями и принадлежностями (например, такими как крепления, ботинки, лыжные палки и др.) (далее в тексте «Инвентарь»), в специально отведенных для этого местах.

3.2. На Трассе разрешено использование только технически исправного Инвентаря, исключающего риск нанесения Пользователем повреждений себе или другим Пользователям. Пользователь должен убедиться в технической исправности своего Инвентаря. Если Пользователь не уверен, или в его распоряжении нет информации о техническом состоянии своего Инвентаря, то ему следует обраться за консультацией к специалистам пункта проката Инвентаря на Трассе, в здании проката инвентаря.

3.3. Доска для сноубординга должна быть оснащена страховочным пояском, крепящимся к креплению доски и ноге Пользователя.

3.4. Условия данного договора обязательны для всех Пользователей, вне зависимости от того, используют они свой Инвентарь или арендованный у Владельца или третьего лица.

3.5. На Трассе запрещено использование санок, пленок, беговых лыж и т.п., а также любого другого инвентаря, кроме перечисленного в пункте 3.1.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Пользователь имеет право использовать для съезда на горных лыжах или сноуборде только ту часть склона, которая отмечена соответствующим образом и/или отделена от подъемника (далее в тексте – «Зона спуска»).

4.2. Пользователь должен соблюдать условия данного Договора, а также – размещенные на Трассе знаки и указатели, связанные с использованием Трассы и Инвентаря. Кроме того, Пользователь обязан выполнять относящиеся к Трассе, ее использованию и Инвентарю просьбы и указания сотрудников Владельца, соответственно одетых или отмеченных иным отличительным знаком (далее в тексте – «Персонал Трассы»).

4.3. Пользователю запрещается употреблять и находится на Трассе под действием алкоголя, наркотических и психотропных средств.

4.4. Пользователь имеет право использовать на Трассе только технически исправный Инвентарь. Перед каждым спуском Пользователь должен убедиться, что Инвентарь находится в исправном техническом состоянии.

4.5. Пользователю запрещается перемещаться пешком по Зоне спуска и в зоне действия подъемника. В тех случаях, когда Пользователь вынужден перемещаться пешком по Зоне спуска, чтобы поднять упавший элемент Инвентаря (например, лыжу, ускользнувшую в результате падения), Пользователь должен производить данные перемещения, не мешая другим Пользователям – на столько, насколько это возможно.

4.6. Пользователям запрещено без основания стоять в Зоне спуска, даже если Инвентарь исправен.

4.7. Вся ответственность за состояние здоровья и жизни Пользователя на Трассе лежит на нем самом. Пользователь несет ответственность за то, чтобы выбранная им скорость спуска и маневры соответствовали уровню его мастерства и не угрожают ему или другим Пользователям Трассы.

4.8. Пользователь отказывается от любых прав требования и обязуется не предъявлять Владельцу материальных или других претензий и требований за травмы, повреждения и ущерб (повреждение инвентаря, транспортных средств и т.п.), понесенные на Трассе, если это произойдет в результате нарушения или несоблюдения данных Условий.

5.Условия спуска

5.1. Пользователь, собираясь начать спуск, должен обратить внимание на Трассу, чтобы убедиться, что, начав движение, не подвергнет опасности себя и других Пользователей.

5.2. Перед началом каждого спуска, Пользователь обязан оценить состояние и качество снежного покрова Трассы, а также положение других лиц в Зоне спуска, чтобы произвести безопасный спуск, в соответствии со своими навыками.

5.3. Пользователь имеет право начать спуск только убедившись в соответствии Трассы требованиям безопасного спуска. Пользователю запрещается пользоваться Трассой, если качество или состояние снега не отвечает требованиям безопасного спуска, даже если подъемник при этом продолжает работать.

5.4. Пользователь может обгонять другого Пользователя как с правой, так и с левой стороны, только при условии, если обгоняемому Пользователю остается достаточная для маневра площадь трассы.

5.5. Пользователь обязан сохранять дистанцию по отношению к едущим впереди него лицам и избегать столкновения с ними. Пользователь несет полную ответственность за столкновение с едущими впереди него лицами и вызванные этим столкновением последствия.

5.6. На не просматриваемых участках Трассы Пользователь должен перемещаться со скоростью, позволяющей избежать столкновения вне зависимости от создавшейся ситуации.

5.7. Пользователю запрещено пересекать линию, отделяющую подъемник от Зоны спуска.

5.8. Пользователь обязан оказать помощь лицам, потерпевшим в результате несчастного случая. О любом происшествии необходимо незамедлительно сообщить Персоналу Трассы, а также – по необходимости содействовать предоставлению помощи.

6. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЪЕМНИКА

6.1. Перед подъемом

6.1.1. Перед подъемником Пользователь должен соблюдать порядок очереди. Использовать подъемник в обход очереди запрещено.

6.1.2. Пристегиваться и отстегиваться от подъемника разрешается только в специально предусмотренных для этого местах. Отстегиваться во время подъема разрешено только по особой просьбе Персонала Трассы.

6.1.3. Пользователь, не имеющий опыта использования подъемника, обязан сообщить об этом Персоналу Трассы у подъемника.

6.1.4. Пользователь должен выбирать как можно более облегающую и соответствующую одежду, чтобы детали подъемника, предназначенные для перемещения Пользователя на вершину горы – крюк, держатель, якорь (далее в тексте – «Держатель/Якорь»), не зацепились за нее.

6.1.5. При подъеме на подъемнике вдвоем, необходимо, чтобы второй Пользователь был схожего роста.

6.2. Начиная подъем6.2.1. Пользователь (лыжник) должен снять лямки лыжных палок и держать палки в руке с внешней стороны от подъемника. Поднимаясь со сноубордом, освободите одну ногу от креплений доски.

6.2.2. Пользователь должен встать непосредственно рядом с подъемником, но не ближе 0,5 м от него, чтобы Пользователя не задели скользящие мимо Держатели/Якоря.

6.2.3. Пользователь должен взяться свободной рукой за Держатель/Якорь, подтянувшись в направлении движения, с началом движения поместите его за спиной на уровне пояса.

6.2.4. Запрещено помещать двойной Держатель/Якорь между ног, даже если Пользователь поднимается один.

6.3. Во время подъема

6.3.1. Пользователь должен направить лыжи или сноуборд в направлении дорожки подъема.

6.3.2. Подниматься на подъемнике надо прямо, не производя поворотов, соблюдая дорожку подъема.

6.4. Завершая подъем

6.4.1. Прежде чем отцепиться Пользователь, во избежание травм (телесных повреждений), повреждения одежды и Инвентаря, должен убедиться, что Якорь не зацепился за одежду или Инвентарь.

6.4.2. Пользователь может отстраниться от Держателя/Якоря только тогда, когда лыжи уже находятся на горизонтальной поверхности.

6.4.3. Пользователь должен незамедлительно освободить площадку для отцепления в направлении ближайшего склона, чтобы следующий пользователь подъемника не нанес ему травму отпущенным Держателем/Якорем

6.4.4. После отсоединения от подъемника Пользователь не имеет права тянуть Держатель/Якорь в бок или производить другие действия, которые могут привести к срыву троса подъемника или другим повреждениям.

6.4.5. В случае, если подъемник угрожает жизни другого пользователя Трассы, Пользователь должен выключить подъемник, нажав кнопку «STOP».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

7.1. Пользователь несет ответственность за увечья и ущерб, нанесенные им третьим лицам или Владельцу, во время использования Трассы.

7.2. Если Пользователь не соблюдает требования данного Договора, Персонал Трассы имеет право аннулировать его Билет и запретить пользоваться Трассой.

7.3. Пользователь несет ответственность за увечья и ущерб, нанесенные им третьим лицам или Владельцу, в случае не соблюдения правил использования подъемника.

7.4. В случае потери билета, Пользователь не имеет право на его восстановление.

7.5. Пользователь не имеет права требовать обмена Билета на деньги, если его больше не устраивает состояние покрытия Трассы или погодные условия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА

8.1. Владелец не несет ответственности за несчастные случаи и ущерб, понесенный в результате несоблюдения условия данного Договора.

8.2. Владелец не несет ответственности за повреждение и кражу инвентаря, транспортных средств и других личных вещей.

8.3. Владелец не обязан нести ответственность за повреждения и ущерб, понесенные в результате неправильного использования подъемника или несоблюдения техники безопасности.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Владелец имеет право запретить персоне пользоваться Трассой, если у персоны нет Билета или закончилось его действие, в том числе, и в случае аннулирования Билета. Владелец имеет право производить необходимые действия для выдворение таких персон с Трассы.

9.2. Данным Договором Пользователь и лицо, к которому этот Договор относиться, разрешает Владельцу или его доверенным третьим лицам производить сбор персональных данных, их фиксирование и распространение в соответствии с условиями данного Договора.  Владелец имеет право производить фиксирование и обработку личных данных (фотографирование, видеосъемку и другие виды звуковой и визуальной записи) Пользователя и лица, к которому относиться данный Договор, если лицо пользовалось Трассой без разрешения Владельца или вопреки запрету Владельца, а также в тех случаях, когда Билет персоны был аннулирован Владельцем или его доверенным лицом за допущение грубых нарушений условий данного Договора. Владелец имеет право собирать, регистрировать, вводить и хранить информацию о персоне в виде текста, звукозаписи и на носителях визуальной информации, сортировать, разбирать, преобразовывать, использовать, транслировать, уничтожать, обрабатывать и передавать владельцам других горнолыжных трасс.

Условия использования инвентаря

1.      Данным Договором Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользование за плату, указанный в Особых условиях Договора инвентарь (далее – “Инвентарь”).

2.      За пользование Инвентарем Арендатор платит Арендодателю предусмотренную в Особых условиях данного Договора арендную плату (далее – “Арендная плата”). В общую сумму Договора также входит налог на добавленную стоимость.

3.      Арендатор обязуется пользоваться Инвентарем в соответствии с условиями договора об использовании лыжной трассы Riekstu kalns (далее – “Лыжная трасса”). Заключением этого Договора Арендатор подтверждает, что ознакомился с условиями договора об использовании Лыжной трассы, полностью понимает их и согласен с ними.

4.      Арендатор вправе пользоваться Инвентарем только по его прямому назначению, выполняя спуски по Лыжной трассе. Арендатор обязуется использовать инвентарь с соблюдением надлежащей аккуратности и осторожности.

5.      Арендную плату в полном размере Арендатор платит авансом, при получении Инвентаря.

6.      При получении Инвентаря Арендатор убеждается, что Инвентарь находится в соответствующем для использования техническом состоянии. Арендатор имеет право использовать Инвентарь только в техническом состоянии, пригодном для использования. В случае, если при получении Инвентаря, или во время его использования Арендатор констатирует, что Инвентарь находится в техническом состоянии, не пригодном для использования, у него возникают сомнения в этом или нет необходимых знаний, чтобы это проверить, Арендатор незамедлительно информирует об этом сотрудников Арендодателя. В случае необходимости, если констатируется, что Арендатор не ответственен за повреждения Инвентаря или иные его недостатки, в результате которых Инвентарь находится в техническом состоянии, не пригодном для использования, Арендатору выдается другой Инвентарь.

7.      Если при получении Инвентаря констатируется, что у него есть повреждения или иные недостатки (стертая краска, отверстия и т.п.), однако он находится в техническом состоянии, пригодном для использования, о констатированных повреждениях или недостатках Инвентаря делается соответствующая пометка в Особых условиях этого Договора.

8.      Арендатор вправе пользоваться Инвентарем только в течение предусмотренного в Особых условиях этого Договора срока аренды Инвентаря (далее – “Срок аренды”). Обязанность Арндатора – вернуть Инвентарь Арендодателю до истечения Срока аренды, за исключением случаев, когда стороны письменно договорились иначе. В случае, если Арендатор не возвращает Инвентарь Арендодателю до окончания Срока договора, за каждый час опоздания, в том числе – за неполный час, начиная с момента заключения этого Договора, Арендатор обязуется платить Арендную плату.

9.      Арендатор имеет право вернуть Инвентарь Арендодателю до окончания Срока аренды. В этом случае Арендатор не имеет права на соответствующее уменьшение Арендной платы.

10.   Арендатор обязан вернуть Инвентарь в техническом состоянии, которое будет не хуже, чем при получении Инвентаря. Возвращаемый Инвентарь должен быть чистым, без повреждений и годным для его дальнейшего использования. Арендатор должен обеспечить сохранность Инвентаря, в т.ч., от кражи.

11.   Арендатор не имеет права передавать Инвентарь для использования третьим лицам, за исключением указанных в Особых правилах этого Договора несовершеннолетних лиц (младше 18 лет). В этом случае Арендатор несет всю ответственность за ущерб, включая убытки и моральный ущерб, причиненные Арендатору или третьим лицам, и возникшие в результате действий несовершеннолетнего лица.

12.   Арендатор отвечает за повреждение и кражу Инвентаря, если она происходит во время Срока аренды Инвентаря. Если повреждение или другой изъян не указаны в Особых условиях этого Договора, считается, что оно возникло в течение Срока аренды Инвентаря, если только Арендатор не докажет обратного. Арендатор не отвечает за естественный износ Инвентаря, за исключением случаев, когда Арендатор пользовался им, не соблюдая  надлежащую аккуратность и осторожность.

13.   Арендатор отвечает за любой причиненный Арендодателю или третьим лицам ущерб, в том числе, за причиненные убытки и моральный ущерб, за исключением несчастных случаев, которые у Арендодателя или третьих лиц возникли в результате несчастного случая или непреодолимой силы (форс-мажор).

14.   В случае, если во время Срока аренды Инвентаря Инвентарь повреждается или как-то иначе становится не годным для его использования, а также, если он потерян или украден, Арендатор незамедлительно информирует об этом ответственных сотрудников Арендодателя, а также берет на себя полную материальную ответственность.

15.   Если Арендатор не возвращает Инвентарь или при возвращении Инвентаря Арендодатель констатирует, что Инвентарь поврежден, и повреждения невозможно устранить, восстановив техническое состояние инвентаря так, чтобы он снова стал пригодном для использования, Арендатор обязуется оплатить указанную в Особых условиях этого Договора стоимость соответствующей единицы Инвентаря незамедлительно после сдачи Инвентаря или до окончания срока аренды, если стороны письменно не договорились иным образом.

16.   В других случаях, когда возвращенный Арендатором Инвентарь сломан или находится в техническом состоянии, не пригодном для использования, Арендатор обязуется покрыть расходы, связанные с ремонтом соответствующего Инвентаря или иным устранением его дефектов.

17.   Арендатор не вправе выдвигать Арендодателю требования имущественного или иного рода всвязи с полученным в результате использования Инвентаря или причиненным третьим лицам ущербом, включая убытки и моральный ущерб.

18.   Пользуясь Инвентарем, Арендатор берет на себя полную ответственность за свое здоровье и жизнь, а также ответственен за то, чтобы выбранная скорость и маневры на Лыжной трассе соответствовали уровню мастерства Арендатора и не причинили повреждений Инвентарю.

19.   Если Арендатор при использовании Инвентаря нарушает условия данного Договора или договора об использовании Лыжной трассы, Арендодатель вправе расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке. В этом случае Арендатор обязан незамедлительно вернуть Инвентарь Арендодателю. В случае досрочного окончания Договора Арендодатель не обязан возвращать полностью или частично арендную плату. Одностороннее расторжение Договора не завершает другие вытекающие из этого Договора требования Арендодателя и обязательства Арендатора.

20.   Данным Арендатор соглашается, что Арендодатель вправе сам, или уполномочив третьи лица, производить фото- и видеосъемку, а также другие виды записи звуковой и визуальной информации в отношении Арендатора; собирать, хранить и обрабатывать информацию об Арендаторе на носителях текстовых, звуковых и визуальных данных. Под обработкой информации понимаются права, например, на сбор, регистрацию, ввод, хранение, систематизацию, преобразование, использование, передачу и удаление информации об Арендаторе. Арендодателю разрешено передавать упомянутую информацию партнерским организациям, а также третьим лицам. Пользователь подтверждает свое согласие с правом Владельца выполнять обработку информации и передавать информацию третьим лицам. Авторские права, права на распространение и остальные имущественные права в отношении снятых фотографий, сделанных записей и прочей полученной информации принадлежат Арендодателю.

21.   Арендодатель обязуется не разглашать указанные в Особых условиях этого Договора личные данные Арендодателя, а также выполнять их необходимую обработку с соблюдением Закона о защите личных данных.

22.   Чтобы гарантировать выполнение взятых на себя обязательств по этому Договору, Арендатор платит Арендодателю залоговую сумму или предоставляет другой залог. У Арендодателя есть право удерживать залог, до тех пор, пока Арендатор полностью не выполняет свои обязательства, вытекающие  из этого Договора.

23.   Споры и разногласия, которые возникают у Сторон во время действия данного Договора, незамедлительно решаются путем переговоров. Если путем переговоров решения достичь невозможно, у каждой из Сторон есть право  обратиться в суд в порядке, предусмотренном нормативными актами Латвийской республики.

Этот договор вступает в силу в момент его подписания, что подтверждают подписи Сторон в Особых условиях этого Договора, и действует до полного выполнения всех вытекающих из этого Договора обязательств.

 

Арендатор своей подписью подтверждает, что ознакомился с условиями, предусмотренными обеими частями Договора, полностью их понимает и согласен с ними.

Правила безопасности на смотровой вышке

На смотровой вышке одновременно может находиться не более 30 человек, они должны размещаться равномерно по всей платформе – не более 10 человек на одной стороне.

Детям до 12 лет пребывание на смотровой вышке разрешается только в сопровождении взрослого человека.

С учетом того, что платформа и лестничные площадки смотровой вышки изготовлены из решетчатого, сквозного материала, во избежание неприятных инцидентов, советуем пользоваться подходящей обувью и одеждой.

Посещение смотровой вышки в лыжных ботинках может быть опасно! Пожалуйста, адекватно оценивайте свои возможности и безопасность!

Запрещается:

 • раскачивать смотровую вышку и иным способом нарушать ее стабильность;
 • курить на смотровой вышке;
 • приносить и использовать на смотровой вышке пиротехнику и легковоспламеняющиеся вещества;
 • находиться на смотровой вышке во время плохих погодных условиях (сильный ветер, метель, гололед, сильный дождь);
 • находиться на смотровой вышке под воздействием алкоголя, наркотических или иных психотропных веществ;
 • приносить с собой и употреблять на смотровой вышке алкогольные напитки и продукты питания;
 • приносить на смотровую вышку любого рода стеклянные предметы;
 • приводить или приносить на смотровую вышку животных;
 • бросать со смотровой вышки какие-либо предметы;
 • опираться на перила платформы; перевешиваться и забираться на перила платформы и лестниц.

 

Высота верхней платформы смотровой вышки – 16 м. Высота гребня горы составляет 80 м н.у.м.

Coming soon
privātuma politika
ЛЕТО
RIEKSTUKALNA AKTĪVĀS ATPŪTAS KOMPLEKSA LIETOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI VASARAS SEZONĀ
Правила безопасности при использовании родельная трасса
Правила безопасности при использовании для катание на надувных камерах
Правила безопасности при использовании трассы препятствий "Kokos Rieksts"
Правила безопасности при использовании банджи-батуты
Правила безопасности при использовании Квадрициклы
Правила безопасности при использовании Тирольский спуск
Правила безопасности при использовании Гигантские качели
Правила безопасности при использовании “Поселок бельчонка”
Правила безопасности при использовании Диско-гольф
Правила безопасности при использовании Прогулочный самокат
Правила безопасности при использовании “Ореховая тропа” (Босоногая)
Правила безопасности на смотровой вышке

На смотровой вышке одновременно может находиться не более 30 человек, они должны размещаться равномерно по всей платформе – не более 10 человек на одной стороне.

Детям до 12 лет пребывание на смотровой вышке разрешается только в сопровождении взрослого человека.

С учетом того, что платформа и лестничные площадки смотровой вышки изготовлены из решетчатого, сквозного материала, во избежание неприятных инцидентов, советуем пользоваться подходящей обувью и одеждой.

Посещение смотровой вышки в лыжных ботинках может быть опасно! Пожалуйста, адекватно оценивайте свои возможности и безопасность!

Запрещается:

 • раскачивать смотровую вышку и иным способом нарушать ее стабильность;
 • курить на смотровой вышке;
 • приносить и использовать на смотровой вышке пиротехнику и легковоспламеняющиеся вещества;
 • находиться на смотровой вышке во время плохих погодных условиях (сильный ветер, метель, гололед, сильный дождь);
 • находиться на смотровой вышке под воздействием алкоголя, наркотических или иных психотропных веществ;
 • приносить с собой и употреблять на смотровой вышке алкогольные напитки и продукты питания;
 • приносить на смотровую вышку любого рода стеклянные предметы;
 • приводить или приносить на смотровую вышку животных;
 • бросать со смотровой вышки какие-либо предметы;
 • опираться на перила платформы; перевешиваться и забираться на перила платформы и лестниц.

 

Высота верхней платформы смотровой вышки – 16 м. Высота гребня горы составляет 80 м н.у.м.

privātuma politika