-7.6 °C
Naujienos Kainos Kontaktai Pirkite internetu Taisyklės Web kameros
Laukiam žiemos!
Web cameras
Žiema
Naudojimosi trasa taisyklės

Slidinėjimo bazės "Riekstukalns" naudojimo sutarties sąlygos.


1.Bendros sąlygos:

1.1. Šios Slidinėjimo trasos naudojimo sutarties sąlygos nusako trasos ir prie jos esančios teritorijos taikymo ir naudojimo tvarką (toliau – “Trasa”), o taip pat jos naudotojo teises ir pareigas. Į Trasą įeina teritorija, įtraukianti nusileidimo zoną, ir keltuvus (žiūrėti schemą), kurie specialiai skirti naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente.
1.2. Teisinius Trasos naudotojo (toliau – “Naudotojas”) ir savininkų (toliau “Savininkas”) santykius nusako ši sutartis. Ši Sutartis sudaroma tuo momentu, kai asmuo nuperka keltuvo ir Trasos naudojimo Bilietą  arba kitaip teisėtai įgyja Savininko leidimą arba patvirtinimą naudoti Trasą (toliau tekste – “Bilietas”).
1.3. Savininkas suteikia leidimą Naudotojui naudoti Trasą tiktai pagal šios Sutarties sąlygas.
1.4. Trasą gali naudoti tiktai tie asmenys, kurie įsigijo galiojantį Bilietą, nupirktą arba gautą Bazės kasose iš Bazės personalo. Asmenys, negavę Savininko leidimo naudoti Trasą, arba kurie neturi galiojančio Bilieto, neturi teisės naudoti Trasą.
1.5. Šios sąlygos nepripažįstamos Savininko pasiūlymu. Asmens veiksmas Bilieto įsigijimui iš Savininko arba jo įgalioto asmens pripažįstamas pasiūlymu sudaryti Sutartį šiomis sąlygomis. Savo ruožtu, Savininko arba jo įgalioto asmens Bilieto išdavimas asmeniui pripažįstamas akceptu. Savininkas arba jo įgaliotas asmuo neprivalo priimti išreikšto pasiūlymo. Šios sąlygos ir kitos aplinkybės negali būti pripažįstamos laidavimu arba tvirtinimu, kad asmens išreikštas pasiūlymas bus būtinai akceptuotas.
1.6. Šioje Sutartyje nustatytos Naudotojo pareigos ir Savininko teisė yra privalomos ir liečia tuos asmenis, kurie faktiškai naudoja Trasą be Bilieto arba su negaliojančio Bilietu arba prieš Bilieto įsigijimą arba ir užsibaigus jo terminui. Trasos naudojimas pripažįstamas tuo, kad asmuo priėmė šios Sutarties sąlygas ir pripažino jas privalomomis.
1.7. Teisę naudoti Trasą turi fizinis asmuo, ne mažiau bent 12 metų amžiaus. Nepilnamečiai iki 12 metų amžiaus gali naudoti Trasą tiktai tiesioginėje pilnamečių asmenų priežiūroje.
1.8. Trasoje draudžiama turėti šunis ir kitus gyvūnus, nežiūrint to, ar jie su pasaitu ir antsnukiu.

2. Sutarties veikimo terminas:

2.1. Nuo to momento, kai fizinis asmuo įsigijo Bilietą, jis laikomas “Naudotoju” šios Sutarties suvokimu ir jam yra privaloma ši Sutartis ir iš jos ištekantys įsipareigojimai.
2.2. Naudotojas turi teisę naudoti Trasą tiktai šios Sutarties veikimo metu.
2.3. Sutarties terminas užsibaigia, o kartu su tuo ir teisė naudoti Trasą, jeigu užsibaigia Biliete nurodytas laikas arba nusileidimų skaičius.
2.4. Sutarties terminas užsibaigia ir kartu su tuo teisė naudoti Trasą, jeigu anuliuojamas asmens Bilietas dėl šios Sutarties sąlygų nesilaikymo.

3. Inventorius:

3.1. Ši Sutartis suteikia teisę Naudotojui naudoti Trasą nusileidimui nuo kalno kalnų slidinėjimo slidėmis arba snieglente, kurie turi specialius tvirtinimus tam skirtose vietose (toliau „Inventorius”)
3.2. Trasoje leidžiama naudoti tiktai  techniškai tvarkingą Inventorių, siekiant išvengti rizikos jam sulūžus Naudotojui susižeisti arba sužeisti kitus Naudotojus. Naudotojas turi įsitikinti savo Inventoriaus technine būkle. Jeigu Naudotojui kyla abejonių arba nėra informacijos dėl savo Inventoriaus techninės būklės, jis privalo  kreiptis konsultacijos į Trasos specialistus Inventoriaus nuomos punkte.
3.3. Snieglentė turi būti su saugos diržu, kuris pritvirtintas prie snieglentės tvirtinimo ir Naudotojo kojos ir slidžių tvirtinimų stabdžių „letenėlėmis”, kad snieglentė arba slidės be naudotojo žinios negalėtų nuslysti šlaitu ir padaryti nuostolių arba sužeisti kitus Naudotojus. Slidžių lazdos apatinėje dalyje turi būti su apsauginėmis lėkštutėmis.
3.4. Šios Sutarties sąlygos privalomos visiems Naudotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja savo Inventorių ar išsinuomotą iš Savininko arba trečiųjų asmenų.
3.5. Trasoje draudžiama naudoti rogutes, plėveles, distancines slides ir pan., o taip pat ir kitą nuvažiavimo inventorių, išskyrus tą, kuris minėtas 3.1 p.

4. Naudotojo sąlygos:

4.1. Naudotojas turi teisę naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente tiktai tą kalno šlaito dalį, kuri yra saugi ir supratingu nuotoliu nuo keltuvo arba yra atitinkamai sužymėta ir/arba apribota nuo keltuvo kelio (toliau – “Trasos nuvažiavimo zona”). Keltuvo keliu laikoma sąlyginė linija, kuria naudotojai pakyla šlaitu, naudojant keltuvą.
4.2. Naudotojas privalo laikytis šios Sutarties sąlygų, ženklų ir nurodymų Trasoje, susijusių su Trasa, jos naudojimu ir Inventoriumi. Taip pat Naudotojas privalo laikytis Savininko darbuotojų, apsirengusių atitinkamos formos rūbais arba kitaip paženklintų atitinkamu  skiriamuoju ženklu (toliau – “Trasos personalas”), reikalavimų arba nurodymų dėl Trasos, jos naudojimo ir Inventoriaus.
4.3. Naudotojams draudžiama naudoti Trasą alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų poveikyje.
4.4. Naudotojas turi teisę Trasoje naudoti tiktai tokį Inventorių, kuris yra techniškai tvarkingas. Naudotojas prieš kiekvieną nusileidimą privalo įsitikinti, kad Inventorius yra techniškai tvarkingas.
4.5. Naudotojui draudžiama vaikščioti pėsčiomis po nusileidimo zoną ir keltuvo veikimo zonoje. Tais atvejais, kai Naudotojas priverstas vaikščioti pėsčiomis po Trasos nusileidimo zoną, paimant nukritusį inventoriaus daiktą (pavyzdžiui, slidę, kuri nuslydo  Trasa jam nukritus) arba siekiant pagelbėti esant nelaimingam atsitikimui, Naudotojas privalo judėti kaip galima maksimaliai netrukdant kitiems Naudotojams.
4.6. Naudotojui  draudžiama nepagrįstai stovėti arba sėdėti Trasos nusileidimo zonoje arba keltuvo kelyje su techniškai tvarkingu Inventoriumi. Pagrįstumu galima laikyti kritimą, inventoriaus defektą, pagalbą nukentėjusiam, pagalbą kitam nukritusiam Naudotojui. Sustojus būtina stengtis kaip galima greičiau atlaisvinti Trasos nusileidimo zoną.
4.7. Naudotojas apsiima visišką atsakomybę už savo sveiktą, gyvybę Trasoje ir yra atsakingas už tai, kad pasirinktas važiavimo greitis ir manevrai neviršytų jo meistriškumo ir negrėstų kitų Trasos Naudotojų saugumui.
4.8. Naudotojas atsisako nuo bet kurių reikalavimo teisių ir apsiima nekelti nei turtinių, nei kitokio pobūdžio pretenzijų ir reikalavimų Savininkui dėl Trasoje gautų kūno sužeidimų, žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan.), jeigu tai įvyko šių sąlygų pažeidimo arba nesilaikymo rezultate.
4.9. Trasos dalį, vadinamą „Snieglenčių parku” ir, pažymėtą atitinkama nuoroda, galima naudoti asmenims, kurie turi įgūdžių ir kurių įgūdžiai atitinka tramplinų ir slaidų sudėtingumo laipsnį. Slidininkai gali naudoti Snieglenčių parką tiktai su šalmais ant galvos ir ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Personalas turi teisę bet kuriam Naudotojui uždrausti naudoti Snieglenčių parką, jeigu jo sugebėjimai arba nusileidimo būdas pavojingas jam pačiam arba kitiems lankytojams.

5. Nusileidimo sąlygos:

5.1. Naudotojas, pageidaujantis pradėti važiavimą, privalo atkreipti dėmesį į Trasą, siekiant įsitikinti, kad pradėjęs važiavimą jis nesukelia grėsmės sau ir kitiems Slidininkams.
5.2. Prieš pradedant kiekvieną nusileidimą, Naudotojas privalo įvertinti Trasos sniego dangos kokybę ir būklę, o taip pat kitų asmenų buvimą nusileidimo zonoje, siekiant įvykdyti saugų nusileidimą.
5.3. Naudotojas gali pradėti nusileidimą tiktai po to, kai įsitikino Trasos atitikimu saugiam nusileidimui. Naudotojui draudžiama naudoti Trasą, jeigu sniego kokybė arba būklė netinkama nusileidimui ir tokiu atveju, jeigu veikia keltuvas. Naudotojui draudžiama būti Trasos nusileidimo zonoje, jeigu joje dirba arba yra retrakas (sniego traktorius). Naudotojas privalo duoti kelią retrakui (sniego traktoriui) arba Trasos tarnybų specialiam transportui.
5.4. Naudotojas gali aplenkti kitą Naudotoją kaip iš dešinės, taip ir iš kairės pusės tiktai su sąlyga, kad Naudotojui, kurį aplenkia, paliekamas pakankamai didelis Trasos plotis manevrų vykdymui.
5.5. Naudotojas privalo laikytis distancijos su priekyje važiuojančiais asmenimis ir vengti susidūrimo su priekyje važiuojančiais asmenimis. Naudotojas, važiuojantis iš viršaus, yra atsakingas už susidūrimą  su žemiau esančiu arba priekyje važiuojančiu asmeniu ir už šio susidūrimo sukeltas pasekmes.
5.6. Blogai apžvelgiamose Trasos vietose Naudotojui leidžiama judėti tokiu greičiu, kad būtų įmanoma išvengti susidūrimo, nepriklausomai nuo susidariusios situacijos.
5.7. Naudotojui draudžiama kirsti sąlyginę liniją, kuri atskiria keltuvo kelią nuo Trasos nusileidimo zonos.
5.8. Naudotojas privalo suteikti pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjusiam asmeniui. Apie bet kurį nelaimingą atsitikimą nedelsiant būtina pranešti Trasos personalui ir dalyvauti pagalbos teikime, jeigu tokia būtina.

6. Keltuvo naudojimo sąlygos:

6.1. Prieš pasikėlimą:

6.1.1. Naudotojas prie keltuvo privalo laikytis eilės tvarkos.
6.1.2. Prisikabinti prie keltuvo ir atsikabinti nuo keltuvo galima tiktai tam numatytose vietose. Atsikabinimas pasikėlimo metu leidžiamas tiktai specialiu Trasos personalo raginimu. Vienu keltuvo kabliu/laikikliu („Tablečių” tipo keltuvuose) gali pasikelti tiktai vienas Naudotojas. Kabliu /Inkaru („T-bar” tipo keltuose) gali pasikelti ne daugiau kaip du Naudotojai.
6.1.3. Naudotojas, neturintis keltuvo naudojimosi patirties, privalo apie tai informuoti Trasos personalą prie keltuvo, kad jis galėtų pagelbėti.
6.1.4. Naudotojas privalo išsirinkti kaip galima daugiau prigulusią ir atitinkančią aprangą, kišenės ir sąsaga turi būti užsegtos, kad keltuvo sudėtinės dalys, skirtos Naudotojo pakėlimui į kalno viršūnę– kablys, laikiklis, inkaras (toliau tekste - “Laikiklis/Inkaras”), neužkibtų už jų.

6.2. pradedant pasikėlimą:

6.2.1. Naudotojas (slidininkas) privalo nusiimti lazdų diržus ir lazdas laikyti rankoje iškištoje iš keltuvo. Jeigu kylate su snieglente, iškelkite vieną koją iš snieglentės tvirtinimo.
6.2.2. Naudotojas privalo atsistoti tiesiogiai šalia keltuvo, bet ne arčiau kaip 0,5 m nuo jo troso vertikalios linijos, kad Naudotojo neliestų pro šalį slystantys keltuvo Laikikliai /Inkarai. Jeigu pro šalį slystantis Laikiklis/Inkaras dėl šios priežasties sugadino Naudotojos aprangą, Savininkas nuostolių neatlygina.
6.2.3. Naudotojas privalo sugriebti laisva ranka Laikiklį/Inkarą, prisitraukiant judėjimo kryptimi. Kai judėjimas pradėtas, „Multilifto” tipo keltuvo laikiklį uždėkite už nugaros juosmens vietos aukštyje. „T-bar” tipo keltuvų laikiklį /inkarą už nugaros po klubų linija, „Tablečių”  tipo keltuvo laikiklis /inkaras įstatomas tarp kojų.

6.3. Pasikėlimo metu:

6.3.1. Naudotojas privalo nukreipti slides arba snieglentę pasikėlimo kelio kryptimi.
6.3.2. Pasikeliant su keltuvu važiuojama tiesiai, be pasisukimų ir vingiuojančių judesių ir atsižvelgiant į pakėlimo kelią. Kritimo atveju kaip galima greičiau atlaisvinamas keltuvo kelias.
6.3.3.  Naudotojui draudžiama atleisti Laikiklį/Inkarą tiesiogiai prieš keltuvo atramas.

6.4. Užbaigiant pasikėlimą:

6.4.1. Prieš nuimant kablį Naudotojas privalo įsitikinti, ar Laikiklis /Inkaras neužsikabino už rūbų arba Inventoriaus, siekiant išvengti Naudotojo traumos (kūno sužeidimų), o taip pat, kad nebūtų sugadinta Naudotojo apranga ir Inventorius.
6.4.2. Naudotojas privalo nusilenkti nuo Laikiklio/Inkaro tiktai tuomet, kai slidės jau yra ant horizontalaus paviršiaus.
6.4.3. Naudotojas nedelsiant privalo atlaisvinti aikštelę artimiausio šlaito kryptimi, kad sekantis keltuvo Naudotojas nesukeltų traumos atleistu Laikikliu /Inkaru.
6.4.4. Atsikabinant nuo keltuvo, Naudotojui draudžiama traukti Laikiklį/Inkarą į šoną, arba vykdyti kitus veiksmus, kurie sukeltų keltuvo troso nutrūkimą arba sugadinimą.
6.4.5. Tuo atveju, jeigu keltuvas kelia grėsmę kokiam Trasos naudotojui, Naudotojas privalo išjungti keltuvą, nuspaudžiant “STOP” mygtuką.

7. Naudotojo atsakomybė:

7.1. Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos jis padarė tretiesiems asmenims arba Savininkui, naudojant Trasą.
7.2. Jeigu Naudotojas nesilaiko šios Sutarties reikalavimų, Trasos personalas turi teisę anuliuoti jo Bilietą ir uždrausti naudoti Trasą.
7.3. Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, atsiradusius tretiesiems asmenims ir Savininkui dėl keltuvo naudojimo taisyklių nesilaikymo.
7.4. Bilieto pametimo atveju Naudotojas neturi teisės jį atnaujinti.
7.5. Naudotojas neturi teisės  reikalauti Bilieto apkeitimo į pinigus, jeigu Bilieto veikimo laikas prasidėjo, ir jo daugiau nebepatenkina Trasos dangos būklė, oro arba bet kokios kitos aplinkybės.

8. Savininko atsakomybė:

8.1. Savininkas neapsiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus ir nuostolius, atsiradusius pažeidus šios Sutarties sąlygas.
8.2. Savininkas neapsiima atsakomybės už inventoriaus, transporto priemonių, kitų asmenų turto sugadinimą, vagystes.
8.3. Savininkas neprivalo atsakyti už žalą arba nuostolius, kurie padaryti dėl neteisingo keltuvo naudojimo arba saugumo taisyklių nesilaikymo.

9. Ypatingos sąlygos:

9.1. Savininkas turi teisę nesuteikti asmeniui galimybės naudoti Trasą, jeigu asmuo neturi Bilieto arba užsibaigė jo veikimas, t.t., anuliavimo atveju. Savininkas turi teisę vykdyti veiksmus šių asmenų pašalinimui iš Trasos.
9.2. Šia Sutartimi Naudotojas ir asmuo, kurį liečia ši Sutartis, leidžia Savininkui arba jo įgaliotam trečiajam Asmeniui vykdyti savo asmeninių duomenų rinkimą, fiksavimą pagal šios Sutarties sąlygas.
Savininkas gali vykdyti Naudotojo ir asmenų, kuriuos liečia ši Sutartis, asmeninių duomenų (fotografijos, video ir kitų garso ir vizualios informacijos įrašų pavidalu) fiksavimą ir apdorojimą, jeigu asmuo naudojo Trasą be Savininko sutikimo arba nežiūrint Savininko draudimo, naudojo suklastotą Bilietą, o taip pat atvejais, jeigu šiam asmeniui Savininkas arba jo įgalioti asmenys anuliavo Bilietą ryšium su grubiais šios Sutarties sąlygų pažeidimais. Savininkas turi teisę rinkti, registruoti, įvesti, laikyti informaciją apie asmenį teksto, garso ir vizualinių duomenų laikikliuose, tvarkyti, perdaryti, naudoti, transliuoti, ištrinti, apdoroti ir perduoti informaciją kitiems slidinėjimo trasų savininkams.

Inventoriaus nuomos sutarties sąlygos

Inventoriaus nuomos sutarties sąlygos

1.        Šia sutartimi Nuomotojas perduoda ir Nuomininkas nuomoja už mokestį šios sutarties Specialiosiose taisyklėse nurodytą inventorių (toliau – „Inventorius”).

2.        Už Inventoriaus naudojimą Nuomininkas moka Nuomotojui šios sutarties Specialiųjų sąlygų numatytą nuomos mokestį (toliau – „Nuomos mokestis”). Į bendrą sutarties sumą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis.

3.        Nuomininkas įsipareigoja naudoti Inventorių remdamasis žiemos poilsio komplekso „Riekstukalns“ (toliau – slidinėjimo trasa) naudojimo sutarties sąlygomis. Sudarydamas šią sutartį, Nuomininkas patvirtina, kad susipažino su slidinėjimo trasos naudojimo sutarties sąlygomis, jas visiškai supranta ir su jomis sutinka.

4.        Nuomininkas turi teisę naudoti Inventorių tik jo numatytu naudojimo tikslu, vykdant nusileidimus Slidinėjimo trasoje. Inventorių Nuomininkas įsipareigoja naudoti dėmesingai ir atsargiai.

5.        Visą nuomos mokestį Nuomininkas moka avansu, gaudamas Inventorių.

6.        Gaudamas Inventorių, Nuomininkas įsitikina, ar jis techniškai tvarkingas, tinkamas naudoti. Nuomininkas turi teisę naudoti tik techniškai tvarkingą Inventorių. Jei, gaudamas Inventorių, arba jį naudodamas Nuomininkas nustato, kad Inventorius nėra techniškai tvarkingas, jam dėl to kyla abejonių, arba jis neturi būtinų žinių, kad tai patikrintų, Nuomininkas nedelsiant apie tai informuoja Nuomotojo darbuotojus. Kilus būtinybei, jei nustatoma, kad Nuomininkas nėra atsakingas už Inventoriaus gedimus ar kitus jo trūkumus, o Inventorius nėra techniškai tvarkingas, paruoštas naudoti, Nuomininkui išduodamas kitas Inventorius.

7.        Jei, gavus Inventorių, nustatoma, kad jis apgadintas ar turi kitokių trūkumų (nusitrynę dažai, plyšimas ir pan.), tačiau jis yra techniškai tvarkingas, paruoštas naudoti, apie nustatytus Inventoriaus pažeidimus ar trūkumus įrašoma tam tikras įrašas į šios sutarties Specialiąsias sąlygas.

8.        Nuomininkas turi teisę naudoti Inventorių tik šios sutarties Specialiųjų sąlygų numatytą Inventoriaus nuomos laiką (toliau – „Nuomos laikas“). Nuomininkas privalo grąžinti Inventorių Nuomotojui iki nuomos laiko pabaigos, išskyrus, jei šalys raštu susitaria kitaip. Jei Nuomininkas negrąžina Inventoriaus Nuomotojui iki nuomos laiko pabaigos, už kiekvieną pradelstą valandą, įskaitant ir nepilną valandą, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo, Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomos mokestį už tam tikrus viršvalandžius.

9.        Nuomininkas turi teisę grąžinti Inventorių Nuomotojui prieš pasibaigiant nuomos laikui. Šiuo atveju Nuomininkas neturi teisės į sumokėto nuomos mokesčio tam tikrą sumažinimą.

10.      Nuomininkas privalo grąžinti Inventorių tokios techninės būklės, kuri nėra prastesnė už tą, kokios Inventorius gautas. Grąžintas Inventorius turi būti nuvalytas, be gedimų ir tinkamas jį vėliau naudoti. Nuomininkas turi saugoti Inventorių, įsk., žiūrėti, kad nepavogtų.

11.      Nuomininkas neturi teisės perduoti Inventorių naudoti trečiosioms šalims, išskyrus šios sutarties Specialiųjų sąlygų nurodytus nepilnamečius asmenis iki 18 metų amžiaus. Šiuo atveju Nuomininkas prisiima visą atsakomybę už dėl nepilnamečių asmenų veiksmų Nuomotojui ir trečiosioms šalims padarytą žalą, įskaitant nuostolius ir moralinę žalą.

12.      Nuomininkas atsako už Inventoriaus gedimus ir kitus jo trūkumus, taip pat už Inventoriaus vagystę, jei ji įvyksta nuomojant Inventorių. Jei gedimas ar kitas trūkumas nenurodytas šios sutarties Specialiosiose sąlygose, laikoma, kad jis atsirado nuomojant Inventorių, jei tik Nuomininkas neįrodo kitaip. Nuomininkas neatsako už įprastą Inventoriaus nusidėvėjimą, išskyrus, kai Nuomininkas jį naudojo nedėmesingai ir neatsargiai.

13.      Nuomininkas atsako už bet kurią Nuomotojui ar trečiosioms šalims padarytą žalą, įskaitant, už padarytus nuostolius ir moralinę žalą, išskyrus atsitiktinius nuostolius, kurių Nuomotojas ar trečiosios šalys patyrė dėl atsitiktinio įvykio arba nenugalimos jėgos.

14.      Jei nuomojant Inventorių jis sugadinamas arba kaip kitaip daugiau netinkamas naudoti, taip pat, jei pradanginamas arba pavogtas, Nuomininkas apie tai nedelsiant informuoja Nuomotojo atsakingus darbuotojus, taip pat prisiima visišką materialinę atsakomybę.

15.      Jei Nuomininkas Inventoriaus negrąžina ar, grąžinus Inventorių Nuomotojas nustato, kad Inventorius sugadintas, ir gedimų neįmanoma pašalinti taip, kad Inventorius būtų techniškai tvarkingas, paruoštas naudoti, Nuomininkas įsipareigoja mokėti šios sutarties Specialiųjų taisyklių nurodytą atitinkamo Inventoriaus vieneto kainą nedelsiant po Inventoriaus perdavimo arba pasibaigus nuomos terminui, jei šalys raštu nesusitaria kitaip.

16.      Kitais atvejais, kai Nuomininko grąžintas Inventorius sugadintas arba nėra techniškai tvarkingas, paruoštas naudoti, Nuomininkas įsipareigoja padengti atitinkamo Inventoriaus taisymo ar kitų jo trūkumų šalinimo išlaidas.

17.      Nuomininkas neturi teisės reikšti turtinių ar kito pobūdžio reikalavimų Nuomotojui dėl to, kad panaudojus Inventorių patirta arba trečiosioms šalims padaryta žala, įskaitant nuostolius ir moralinę žalą.

18.      Naudodamas Inventorių, Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už savo sveikatą ir gyvybę, taip pat yra atsakingas už tai, kad pasirinktas važiavimo greitis ir manevrai Slidinėjimo trasoje atitiktų Nuomininko meistriškumą ir nesugadintų Inventoriaus.

19.      Jei Nuomininkas, naudodamas Inventorių, pažeidžia šios sutarties arba Slidinėjimo trasos naudojimo sutarties sąlygas, Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį. Šiuo atveju Nuomininkas privalo nedelsiant grąžinti Inventorių Nuomotojui. Jei sutartis nutraukiama prieš terminą, Nuomotojas neprivalo grąžinti viso ar dalies nuomos mokesčio. Sutarties vienašališkas nutraukimas neanuliuoja kitų su šia sutartimi susijusių Nuomotojo reikalavimo teisių ir Nuomininko įsipareigojimų.

20.      Nuomininkas sutinka, kad Nuomotojas turi teisę pats arba įgaliojęs trečiąsias šalis Nuomotojo pavedimu nufotografuoti Nuomininką, nufilmuoti, padaryti kitų garsinės ir vaizdinės informacijos įrašų, taip pat rinkti, išsaugoti ir tvarkyti informaciją apie Nuomininką teksto, garso ir vaizdo duomenų laikmenose. Informacijos tvarkymas – tai teisė, pavyzdžiui, rinkti, registruoti, įrašyti, saugoti, sutvarkyti, performuoti, naudoti, perduoti, transliuoti ir ištrinti informaciją apie Nuomininką. Nuomotojas minėtą informaciją gali perduoti su juo susijusioms bendrovėms, taip pat kitoms trečiosioms šalims. Naudotojas patvirtina savo sutikimą dėl teisės tvarkyti ir perduoti informaciją trečiosioms šalims. Autorinės teisės, platinimo teisės ir kitos turtinės teisės padarytų nuotraukų, įrašų ir kitos surinktos informacijos atžvilgiu priklauso Nuomotojui.

21.      Nuomotojas įsipareigoja neatskleisti šios sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų Nuomininko asmens duomenų, taip pat juos tvarkyti, laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo taisyklių.

22.      Siekiant užtikrinti šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, Nuomininkas sumoka Nuomotojui užstatą arba duoda kitą užtikrinimą. Nuomotojas turi teisę laikinai negrąžinti užstato, kol Nuomininkas visiškai įvykdo savo su šia sutartimi susijusius įsipareigojimus.

23.      Ginčai ir nesutarimai, kurių Šalims kyla vykdant šią sutartį, nedelsiant sprendžiami tarpusavio derybomis. Jei tarpusavio derybomis sprendimo pasiekti neįmanoma, kiekviena Šalis turi teisę kreiptis į teismą Latvijos Respublikos norminių aktų numatyta tvarka.

Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius – tai patvirtina šios sutarties Specialiųjų sąlygų Šalių parašai, ir galioja, kol bus visiškai įvykdyti visi su šia sutartimi susiję įsipareigojimai.

Naudojimosi apžvalgos bokštu saugumo taisyklės

Vienu metu apžvalgos bokšte gali būti ne daugiau nei 30 žmonių, kurie privalo būti tolygiai pasiskirstę po visą platformą, viename krašte negali būti daugiau nei 10 žmonių.

Vaikams iki 12 metų apžvalgos bokšte galima būti tik lydimiems suaugusio asmens.

Atkreiptinas dėmesys, kad apžvalgos bokšto platforma ir laiptų aikštelės pagamintos iš grotelinės ir permatomos medžiagos, tad, kad būtų išvengta nemalonių incidentų, rekomenduojame avėti tinkamą apavą ir vilkėti tinkamą aprangą.

Lipti į apžvalgos bokštą su slidinėjimo batais gali būti pavojinga! Įvertinkite savo jėgas ir saugumą!

Draudžiama:

 • įsiūbuoti apžvalgos ratą ar kaip kitaip kenkti jo stabilumui;
 • rūkyti apžvalgos bokšte;
 • į apžvalgos bokštą įsinešti ir naudoti pirotechniką ir lengvai užsidegančias medžiagas;
 • būti apžvalgos bokšte pavojingomis oro sąlygomis (stiprus vėjas, pūga, apledėjimas, liūtis);
 • būti apžvalgos bokšte apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • į apžvalgos bokštą įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus ir maisto produktus;
 • į apžvalgos bokštą įsinešti bet kokių stiklinių daiktų;
 • į apžvalgos bokštą įsivesti ar įsinešti gyvūnų;
 • iš apžvalgos bokšto mėtyti bet kokius daiktus;
 • remtis į platformų turėklus; persisverti ir lipti per platformų ir laiptų turėklus.

 

Apžvalgos bokšto aukščiausios platformos aukštis – 16 m. Kalno viršūnės aukštis – 80 m virš jūros lygio.

Coming soon
Terms of purchase and use of the electronic gift card

Terms of purchase and use of the electronic gift card of the Active Recreation Complex "Riekstukalns"

This document defines the terms and conditions of sale of the electronic gift card of the Active Recreation Complex “Riekstukalns” (address “Riekstukalns 3”, Baldone Parish, Ķekava District).

By purchasing an electronic gift card, the Buyer confirms that he has read and agrees to these terms.

The seller of the electronic gift card is “Riekstu kalns”, Ltd, registration no. 40003635029, legal address 46 Mūkusalas Street, Riga.

The place of use of the electronic gift card is the Active Recreation Complex “Riekstukalns”, “Riekstukalns 3”, Baldone Parish, Ķekava District.

The gift card can be paid online using the Paysera payment system. By paying your chosen amount for an electronic gift card, you are given the opportunity to print an electronic gift card with a unique number. If you have not printed out the electronic gift card at the time of purchase, then the electronic gift card in .pdf format with a unique gift card number will be sent to the e-mail address specified by you. The gift card number provides information to the Seller about the Buyer's right to obtain the selected service.

The amount of the electronic gift card must be used all at once.

The gift card cannot be used for instructor services and payments in the cafe!

The electronic gift card is valid for 1 (one) calendar year from the moment of making the purchase.

The gift card is non-refundable, renewable or exchangeable for cash.

The electronic gift card must be presented at the box office of the active recreation complex “Riekstukalns” and exchanged for the service of your choice.

The range of services available depends on the season. Information about the current services is available on the website www.riekstukalns.lv or by calling +371 28777888.

If necessary, “Riekstu kalns”, Ltd will issue a confirmation of purchase, please call +371 28777888 or write to e-mail info@riekstukalns.lv

From the moment of purchasing the electronic gift card, the Buyer is personally responsible for its security. The purchaser of the electronic gift card shall ensure that the unique gift card identities do not fall into the hands of third parties and are not misused.

By purchasing an electronic gift card, the buyer agrees to the terms of purchase and use of the electronic gift card. When transferring an electronic gift card to another person, the Buyer is obliged to inform the recipient about the terms of use and is responsible for the recipient's compliance with these terms.

More information about the electronic gift card is available at the place of provision of services in the Active Recreation Complex “Riekstukalns”, “Riekstukalns 3”, Baldone Parish, Ķekavas District.

Vasaros
Disc Golf usage safety rules
Naudojimosi apžvalgos bokštu saugumo taisyklės

Vienu metu apžvalgos bokšte gali būti ne daugiau nei 30 žmonių, kurie privalo būti tolygiai pasiskirstę po visą platformą, viename krašte negali būti daugiau nei 10 žmonių.

Vaikams iki 12 metų apžvalgos bokšte galima būti tik lydimiems suaugusio asmens.

Atkreiptinas dėmesys, kad apžvalgos bokšto platforma ir laiptų aikštelės pagamintos iš grotelinės ir permatomos medžiagos, tad, kad būtų išvengta nemalonių incidentų, rekomenduojame avėti tinkamą apavą ir vilkėti tinkamą aprangą.

Lipti į apžvalgos bokštą su slidinėjimo batais gali būti pavojinga! Įvertinkite savo jėgas ir saugumą!

Draudžiama:

 • įsiūbuoti apžvalgos ratą ar kaip kitaip kenkti jo stabilumui;
 • rūkyti apžvalgos bokšte;
 • į apžvalgos bokštą įsinešti ir naudoti pirotechniką ir lengvai užsidegančias medžiagas;
 • būti apžvalgos bokšte pavojingomis oro sąlygomis (stiprus vėjas, pūga, apledėjimas, liūtis);
 • būti apžvalgos bokšte apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • į apžvalgos bokštą įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus ir maisto produktus;
 • į apžvalgos bokštą įsinešti bet kokių stiklinių daiktų;
 • į apžvalgos bokštą įsivesti ar įsinešti gyvūnų;
 • iš apžvalgos bokšto mėtyti bet kokius daiktus;
 • remtis į platformų turėklus; persisverti ir lipti per platformų ir laiptų turėklus.

 

Apžvalgos bokšto aukščiausios platformos aukštis – 16 m. Kalno viršūnės aukštis – 80 m virš jūros lygio.

Coming soon
RIEKSTUKALNA AKTĪVĀS ATPŪTAS KOMPLEKSA LIETOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI VASARAS SEZONĀ
Summer toboggan usage safety rules
Tubing usage safety rules
Adventure park "Kokos Rieksts" usage safety rules
Bungee jumping trampoline usage safety rules
Quadbikes usage safety rules
Zip line usage safety rules
Giant swing usage safety rules
Squirrels village usage safety rules
Outdoor scooter usage safety rules
“Nut trail” (Barefoot) usage safety rules
Terms of purchase and use of the electronic gift card

Terms of purchase and use of the electronic gift card of the Active Recreation Complex "Riekstukalns"

This document defines the terms and conditions of sale of the electronic gift card of the Active Recreation Complex “Riekstukalns” (address “Riekstukalns 3”, Baldone Parish, Ķekava District).

By purchasing an electronic gift card, the Buyer confirms that he has read and agrees to these terms.

The seller of the electronic gift card is “Riekstu kalns”, Ltd, registration no. 40003635029, legal address 46 Mūkusalas Street, Riga.

The place of use of the electronic gift card is the Active Recreation Complex “Riekstukalns”, “Riekstukalns 3”, Baldone Parish, Ķekava District.

The gift card can be paid online using the Paysera payment system. By paying your chosen amount for an electronic gift card, you are given the opportunity to print an electronic gift card with a unique number. If you have not printed out the electronic gift card at the time of purchase, then the electronic gift card in .pdf format with a unique gift card number will be sent to the e-mail address specified by you. The gift card number provides information to the Seller about the Buyer's right to obtain the selected service.

The amount of the electronic gift card must be used all at once.

The gift card cannot be used for instructor services and payments in the cafe!

The electronic gift card is valid for 1 (one) calendar year from the moment of making the purchase.

The gift card is non-refundable, renewable or exchangeable for cash.

The electronic gift card must be presented at the box office of the active recreation complex “Riekstukalns” and exchanged for the service of your choice.

The range of services available depends on the season. Information about the current services is available on the website www.riekstukalns.lv or by calling +371 28777888.

If necessary, “Riekstu kalns”, Ltd will issue a confirmation of purchase, please call +371 28777888 or write to e-mail info@riekstukalns.lv

From the moment of purchasing the electronic gift card, the Buyer is personally responsible for its security. The purchaser of the electronic gift card shall ensure that the unique gift card identities do not fall into the hands of third parties and are not misused.

By purchasing an electronic gift card, the buyer agrees to the terms of purchase and use of the electronic gift card. When transferring an electronic gift card to another person, the Buyer is obliged to inform the recipient about the terms of use and is responsible for the recipient's compliance with these terms.

More information about the electronic gift card is available at the place of provision of services in the Active Recreation Complex “Riekstukalns”, “Riekstukalns 3”, Baldone Parish, Ķekavas District.