Inventoriaus nuomos sutarties sąlygos

Inventoriaus nuomos sutarties sąlygos

1.        Šia sutartimi Nuomotojas perduoda ir Nuomininkas nuomoja už mokestį šios sutarties Specialiosiose taisyklėse nurodytą inventorių (toliau – „Inventorius”).

2.        Už Inventoriaus naudojimą Nuomininkas moka Nuomotojui šios sutarties Specialiųjų sąlygų numatytą nuomos mokestį (toliau – „Nuomos mokestis”). Į bendrą sutarties sumą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis.

3.        Nuomininkas įsipareigoja naudoti Inventorių remdamasis žiemos poilsio komplekso „Riekstukalns“ (toliau – slidinėjimo trasa) naudojimo sutarties sąlygomis. Sudarydamas šią sutartį, Nuomininkas patvirtina, kad susipažino su slidinėjimo trasos naudojimo sutarties sąlygomis, jas visiškai supranta ir su jomis sutinka.

4.        Nuomininkas turi teisę naudoti Inventorių tik jo numatytu naudojimo tikslu, vykdant nusileidimus Slidinėjimo trasoje. Inventorių Nuomininkas įsipareigoja naudoti dėmesingai ir atsargiai.

5.        Visą nuomos mokestį Nuomininkas moka avansu, gaudamas Inventorių.

6.        Gaudamas Inventorių, Nuomininkas įsitikina, ar jis techniškai tvarkingas, tinkamas naudoti. Nuomininkas turi teisę naudoti tik techniškai tvarkingą Inventorių. Jei, gaudamas Inventorių, arba jį naudodamas Nuomininkas nustato, kad Inventorius nėra techniškai tvarkingas, jam dėl to kyla abejonių, arba jis neturi būtinų žinių, kad tai patikrintų, Nuomininkas nedelsiant apie tai informuoja Nuomotojo darbuotojus. Kilus būtinybei, jei nustatoma, kad Nuomininkas nėra atsakingas už Inventoriaus gedimus ar kitus jo trūkumus, o Inventorius nėra techniškai tvarkingas, paruoštas naudoti, Nuomininkui išduodamas kitas Inventorius.

7.        Jei, gavus Inventorių, nustatoma, kad jis apgadintas ar turi kitokių trūkumų (nusitrynę dažai, plyšimas ir pan.), tačiau jis yra techniškai tvarkingas, paruoštas naudoti, apie nustatytus Inventoriaus pažeidimus ar trūkumus įrašoma tam tikras įrašas į šios sutarties Specialiąsias sąlygas.

8.        Nuomininkas turi teisę naudoti Inventorių tik šios sutarties Specialiųjų sąlygų numatytą Inventoriaus nuomos laiką (toliau – „Nuomos laikas“). Nuomininkas privalo grąžinti Inventorių Nuomotojui iki nuomos laiko pabaigos, išskyrus, jei šalys raštu susitaria kitaip. Jei Nuomininkas negrąžina Inventoriaus Nuomotojui iki nuomos laiko pabaigos, už kiekvieną pradelstą valandą, įskaitant ir nepilną valandą, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo, Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomos mokestį už tam tikrus viršvalandžius.

9.        Nuomininkas turi teisę grąžinti Inventorių Nuomotojui prieš pasibaigiant nuomos laikui. Šiuo atveju Nuomininkas neturi teisės į sumokėto nuomos mokesčio tam tikrą sumažinimą.

10.      Nuomininkas privalo grąžinti Inventorių tokios techninės būklės, kuri nėra prastesnė už tą, kokios Inventorius gautas. Grąžintas Inventorius turi būti nuvalytas, be gedimų ir tinkamas jį vėliau naudoti. Nuomininkas turi saugoti Inventorių, įsk., žiūrėti, kad nepavogtų.

11.      Nuomininkas neturi teisės perduoti Inventorių naudoti trečiosioms šalims, išskyrus šios sutarties Specialiųjų sąlygų nurodytus nepilnamečius asmenis iki 18 metų amžiaus. Šiuo atveju Nuomininkas prisiima visą atsakomybę už dėl nepilnamečių asmenų veiksmų Nuomotojui ir trečiosioms šalims padarytą žalą, įskaitant nuostolius ir moralinę žalą.

12.      Nuomininkas atsako už Inventoriaus gedimus ir kitus jo trūkumus, taip pat už Inventoriaus vagystę, jei ji įvyksta nuomojant Inventorių. Jei gedimas ar kitas trūkumas nenurodytas šios sutarties Specialiosiose sąlygose, laikoma, kad jis atsirado nuomojant Inventorių, jei tik Nuomininkas neįrodo kitaip. Nuomininkas neatsako už įprastą Inventoriaus nusidėvėjimą, išskyrus, kai Nuomininkas jį naudojo nedėmesingai ir neatsargiai.

13.      Nuomininkas atsako už bet kurią Nuomotojui ar trečiosioms šalims padarytą žalą, įskaitant, už padarytus nuostolius ir moralinę žalą, išskyrus atsitiktinius nuostolius, kurių Nuomotojas ar trečiosios šalys patyrė dėl atsitiktinio įvykio arba nenugalimos jėgos.

14.      Jei nuomojant Inventorių jis sugadinamas arba kaip kitaip daugiau netinkamas naudoti, taip pat, jei pradanginamas arba pavogtas, Nuomininkas apie tai nedelsiant informuoja Nuomotojo atsakingus darbuotojus, taip pat prisiima visišką materialinę atsakomybę.

15.      Jei Nuomininkas Inventoriaus negrąžina ar, grąžinus Inventorių Nuomotojas nustato, kad Inventorius sugadintas, ir gedimų neįmanoma pašalinti taip, kad Inventorius būtų techniškai tvarkingas, paruoštas naudoti, Nuomininkas įsipareigoja mokėti šios sutarties Specialiųjų taisyklių nurodytą atitinkamo Inventoriaus vieneto kainą nedelsiant po Inventoriaus perdavimo arba pasibaigus nuomos terminui, jei šalys raštu nesusitaria kitaip.

16.      Kitais atvejais, kai Nuomininko grąžintas Inventorius sugadintas arba nėra techniškai tvarkingas, paruoštas naudoti, Nuomininkas įsipareigoja padengti atitinkamo Inventoriaus taisymo ar kitų jo trūkumų šalinimo išlaidas.

17.      Nuomininkas neturi teisės reikšti turtinių ar kito pobūdžio reikalavimų Nuomotojui dėl to, kad panaudojus Inventorių patirta arba trečiosioms šalims padaryta žala, įskaitant nuostolius ir moralinę žalą.

18.      Naudodamas Inventorių, Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už savo sveikatą ir gyvybę, taip pat yra atsakingas už tai, kad pasirinktas važiavimo greitis ir manevrai Slidinėjimo trasoje atitiktų Nuomininko meistriškumą ir nesugadintų Inventoriaus.

19.      Jei Nuomininkas, naudodamas Inventorių, pažeidžia šios sutarties arba Slidinėjimo trasos naudojimo sutarties sąlygas, Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį. Šiuo atveju Nuomininkas privalo nedelsiant grąžinti Inventorių Nuomotojui. Jei sutartis nutraukiama prieš terminą, Nuomotojas neprivalo grąžinti viso ar dalies nuomos mokesčio. Sutarties vienašališkas nutraukimas neanuliuoja kitų su šia sutartimi susijusių Nuomotojo reikalavimo teisių ir Nuomininko įsipareigojimų.

20.      Nuomininkas sutinka, kad Nuomotojas turi teisę pats arba įgaliojęs trečiąsias šalis Nuomotojo pavedimu nufotografuoti Nuomininką, nufilmuoti, padaryti kitų garsinės ir vaizdinės informacijos įrašų, taip pat rinkti, išsaugoti ir tvarkyti informaciją apie Nuomininką teksto, garso ir vaizdo duomenų laikmenose. Informacijos tvarkymas – tai teisė, pavyzdžiui, rinkti, registruoti, įrašyti, saugoti, sutvarkyti, performuoti, naudoti, perduoti, transliuoti ir ištrinti informaciją apie Nuomininką. Nuomotojas minėtą informaciją gali perduoti su juo susijusioms bendrovėms, taip pat kitoms trečiosioms šalims. Naudotojas patvirtina savo sutikimą dėl teisės tvarkyti ir perduoti informaciją trečiosioms šalims. Autorinės teisės, platinimo teisės ir kitos turtinės teisės padarytų nuotraukų, įrašų ir kitos surinktos informacijos atžvilgiu priklauso Nuomotojui.

21.      Nuomotojas įsipareigoja neatskleisti šios sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų Nuomininko asmens duomenų, taip pat juos tvarkyti, laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo taisyklių.

22.      Siekiant užtikrinti šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, Nuomininkas sumoka Nuomotojui užstatą arba duoda kitą užtikrinimą. Nuomotojas turi teisę laikinai negrąžinti užstato, kol Nuomininkas visiškai įvykdo savo su šia sutartimi susijusius įsipareigojimus.

23.      Ginčai ir nesutarimai, kurių Šalims kyla vykdant šią sutartį, nedelsiant sprendžiami tarpusavio derybomis. Jei tarpusavio derybomis sprendimo pasiekti neįmanoma, kiekviena Šalis turi teisę kreiptis į teismą Latvijos Respublikos norminių aktų numatyta tvarka.

Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius – tai patvirtina šios sutarties Specialiųjų sąlygų Šalių parašai, ir galioja, kol bus visiškai įvykdyti visi su šia sutartimi susiję įsipareigojimai.